Kultur konsulenter 

ultur konsulenter ser og forstår de forskjellige kulturene og bistår med å sette lys på kulturelle nyanser som kan skape hinder, barrierer og misforståelser. Kultur konsulenter er med på å finne konstruktive løsninger som ivaretar partenes kulturelle integritet og respekt. Vi er kultursensitive og legger merke til nyanser i talemåte, kroppsspråk og holdninger.

Vi bidrar også med den språklige barrieren som kan oppstå mellom to kulturer. Uavhengig av konteksten, er målet i et møte å unngå graverende misforståelser basert på kultur og kommunikasjon. For å kunne oppnå det på tvers av kulturer, kreves det et høyt nivå av kulturell intelligens.
Kultur konsulenter innehar denne kompetansen.

Kultur konsulenter blir også kalt Kultur Tolker eller Linkworkers.
Studiet heter Intercultural Mediator i utlandetKultur konsulenter skiller seg fra tolker ved at en tolk ikke fungerer som kulturinformant eller kulturformidler. Tolker gir ikke forklaringer eller begrunnelser for samtalepartenes utsagn og reaksjoner på bakgrunn av kunnskaper om kultur eller lignende. Viktige deler som er nonverbale kan ikke bli oversatt av en tolk, fordi tolker kun kan tolke det som kun blir sagt verbalt. Ettersom kommunikasjon består av 20% verbalt og 80% nonverbalt vil man miste viktige detaljer og gå glipp av verdifull informasjon i en samtale uten bruk av kultur konsulent. Vi som kultur konsulenter har bred kunnskap og kompetanse innenfor kulturer og normer, og gjennom mediering skaper vi en bedre forståelse mellom partene, samt øker kvaliteten og presisjonen på kommunikasjonen. Vi i Kultur Konsulenter AS bidrar med å bygge bro mellom partene i en samtale. Vi kan begge kulturene og med enkle innspill bidrar vi med å skape bedre flyt og forståelse i samtaler.

Kultur-Konsulenter-divider_gull

Å tolke kultur

En kultur konsulent vil i tillegg til å tolke det språklige, basere sine vurderinger på kultur perspektiver og synspunkter. I en samtale vil kroppspråk, blikk kontakt og holdninger fortelle mye samtidig som tonefallet vil gi dypde til en persons uttrykk.
Alt som ikke uttrykkes verbalt under en samtale kalles for nonverbal kommunikasjon og dekker opp mot 80% av samtalen. Dette er svært viktige detaljer som en kultur konsulent vil fange opp og formidle uten at det oppstår misforståelser basert på kulturelle forskjeller.
I mangfoldet av kulturer er det forskjellige normer, lover og tradisjoner i hver enkelt kultur. Kultur konsulenter har kunnskap om dette og vil forhindre kommunikasjonssvikt på bakgrunn av det.

Under kan vår animasjonsvideo «Enkelt forklart» vise hvordan kultur konsulenter gjør en forskjell.

kulturkonsulenter_skillelinje_01

Les mer om våre tjenester og kurs.

Vi er fleksible og bistår med hjelp både på dagtid og kveldstid. 

Vi har også vakttelefon 24/7. I akutte situasjoner kan dere nå oss på tlf: +47 48 49 47 48.